Bovenbouw

 

Een school voorstellen is niet eenvoudig; uiteindelijk is het immers de optelsom van de talenten en tekortkomingen van al diegenen die erbij betrokken zijn. Dat geldt in de eerste plaats voor de directie en het personeel, maar zeker ook voor de leerlingen en hun ouders. Allemaal mensen dus, en al die mensen brengen elke dag opnieuw hun eigen verhaal, hun eigen ervaringen en teleurstellingen mee wat maakt dat een school zich niet kan afsluiten van de maatschappij waarin ze zich bevindt. en precies daar ligt onze eerste opdracht.

Onze school wordt ingericht door het Katholiek Onderwijs - regio Antwerpen Linkeroever en is aangesloten bij het Vlaams Verbond van het Katholiek Onderwijs, en wil dan ook de doelstellingen van het Katholiek Onderwijs in Vlaanderen ten volle realiseren. Concreet betekent dit dus dat de directie en personeelsleden zich engageren om in een aangenaam schoolklimaat degelijk,  kwalitatief hoogwaardig onderwijs te verstrekken in een eigentijds, christelijk  geïnspireerd kader, met de volgende accenten:

 

Ontwikkeling van hoofd, hart en lichaam

 

We proberen als school alleszins te beantwoorden aan de eisen en de noden van de moderne maatschappij. Dat betekent vooral dat onze doelstellingen niet beperkt blijven tot het kwalitatief hoogwaardige onderwijs dat we vooropstellen, maar dat we de totale vorming van onze leerlingen nastreven.Het hoofd en de ontwikkeling ervan is uiterst belangrijk; maar ook het hart en het lichaam verdienen aandacht. Een school kan bijgevolg alleen maar een leer- en leefgemeenschap zijn voor de leerlingen.

 

Aandacht voor de socio-culturele vorming

 

We willen jonge mensen vormen met een ruime ontwikkeling zodat zij met kennis van zaken en zonder schroom voor persoonlijk engagement kunnen verdergaan in het leven. Daartoe is het ook nodig dat we als school aandacht besteden aan de socio-culturele vormingvan de leerlingen. Zin voor schoonheid, gevoel voor fantasie en creatie zijn van wezenlijk belang om op te groeien tot een volledig mens. Allerlei initiatieven zoals excursies, toneel- en museumbezoeken, filmfora, buitenlandse reizen, uitwisselingsprojecten e.a. dragen bij tot de vorming van een rijke persoonlijkheid. 

 

Respect en genegenheid voor de anderen

 

Een opleiding wordt pas echt zinvol in een leefgemeenschap waarin alle leerlingen zich thuis kunnen voelen, waar een klimaat heerst van respect en genegenheid voor de anderen, gebaseerd op de evangelische boodschap, en waar solidariteit met de derde en de vierde wereld geen ijdel woord mag zijn.

Dit aspect van de opvoeding is een opdracht voor elke dag, maar wordt geconcretiseerd tijdens klas- en bezinningsdagen en door de vastenwerking. Ook andere initiatieven van de pastorale werkgroep van de school horen hier thuis.

 

Gezonde mensen in een gezond lichaam

 

We hechten ook veel belang aan de ontwikkeling van gezonde mensen in een gezond lichaam. De leerlingen kunnen daartoe een keuze maken uit een ruim aanbod van sportactiviteiten onder deskundige begeleiding.De groene omgeving van onze school laat de jongeren opgroeien in een gezonde en open ruimte en ontwikkelt tegelijk hun milieubewustzijn. Een gezond lichaam vereist vaak ook weerbaarheid van de jongeren en ook op dat vlak proberen we als school te beantwoorden aan de noden van onze tijd.

 

Een leerlinggerichte school


Het Sint-Annacollege wil vooral een leerlinggerichte school zijn. Dit houdt concreet in dat er aandacht is voor leerlingenbegeleiding, dat inspraak en overleg een eigen plaats krijgen in de leerlingenraad en dat we ons inzetten voor een gunstig sociaal groepsklimaat.

 

 

   Welkom!

 

X